Giới thiệu

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

1 năm trước | 12851

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

1. Lịch sử hình thành

Phòng Kế hoạch tổng hợp là bộ phận chức năng củaViện Pháp y quốc gia tiền thân là Viện Y học tư pháp trung ương. Phòng được thành lập sớm cùng với sự ra đời của Viện Y học tư pháp trung ương từ năm 2001 tại Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Y học tư pháp trung ương trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Tổ chức giám định Pháp y Trung ương, có trụ sở đặt tại Bộ môn Y pháp trường Đại học Y Hà Nội. Địa chỉ số 13-15 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Khi mới thành lập, nhân lực của Phòng gồm có 3 cán bộ: BS. Ngô Hường Dũng; BS. Nguyễn Đức Nhự; CN. Nguyễn Thị Thu Hà. Do Bác sỹ Ngô Hường Dũng được điều động từ trường Đại học Y Hà Nội về làm Trưởng phòng theo Quyết định số 62/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 08/1/2002.

2. Nhân sự

          Phòng Kế hoạch tổng hợp là nơi tiếp nhận nhiều thế hệ cán bộ của Viện đã từng tham gia công tác, trưởng thành là những cán bộ chủ chốt của Viện, trong đó có: TS. Nguyễn Đức Nhự - Viện trưởng; BS. Ngô Hường Dũng - Phó Viện trưởng; ThS. Lê Duy Toản – Trưởng Khoa Giám định; ThS. Lê Anh Cường – Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh; CN. Trần Quang Phong – Trưởng Phòng Kế toán tài chính cùng với các cán bộ: ThS. Lê Tuấn Anh; CN. Nguyễn Thị Thu Hà; CN. Trần Thị Bích Diệp; KS. Nguyễn Hữu Đỉnh;… là Phó trưởng các khoa, phòng của Viện Pháp y quốc gia hiện nay. 

2.1. Các giai đoạn phát triển

* Hiện tại: Phòng Kế hoạch tổng hợp của Viện gồm  03 cán bộ; BS Nguyễn Văn Khải là Trưởng phòng.

* Thời kỳ mới thành lập: Phòng Kế hoạch tổng hợp do BSCKI. Ngô Hường Dũng làm Trưởng phòng.

Trong giai đoạn này, do Viện Y học tư pháp trung ương mới được thành lập, chưa hình thành đủ các Khoa, phòng chức năng, nên các cán bộ chủ chốt đều phải kiêm nhiệm, phải thực hiện hầu hết các nhiệm vụ của Viện khi đó, bao gồm:

Thực hiện giám định pháp y; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác đào tạo cán bộ chuyên môn pháp y; Chỉ đạo về chuyên môn pháp y trong toàn quốc…

* Năm 2006:

Do yêu cầu của sự phát triển xã hội, ngày 23 tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 451/QĐ -TTg thành lập Viện Pháp y quốc gia trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở từ Viện Y học tư pháp trung ương;

ThS. Lê Duy Toản được điều động làm Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp từ ngày 25/12/2006 theo QĐ số 30/QĐ-PYQG ngày 21/12/2006 thay cho BS. Ngô Hường Dũng về làm Trưởng Khoa Giám định tổng hợp theo QĐ số 31/QĐ-PYQG ngày 21/12/2006.

* Năm 2013:

          + Từ 01/6/2013, ThS. Lê Duy Toản được điều động trở lại là Trưởng Khoa Giám định của Viện.

+  Phòng Kế hoạch tổng hợp tách bộ phận Đào tạo, Chỉ đạo tuyến, Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học để thành lập một Phòng mới, bộ phận Kế hoạch được sát nhập với Phòng Tài chính kế toán theo Quyết định số 49/QĐ-PYQG ngày 07 tháng 5 năm 2013 trở thành Phòng Kế hoạch - Tài chính. Nhân lực của Phòng bao gồm 6 cán bộ.

          + CN. Trần Quang Phong được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Quyết định số 60/QĐ-PYQG ngày 07/5/2013 và  CN. Trần Bích Diệp làm Phó phòng Kế hoạch - Tài chính theo QĐ số 58/QĐ-PYQG ngày 07/5/2013 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

Phòng Kế hoạch - Tài chính ở thời điểm đó hoạt động theo chức năng của cả Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Tài chính kế toán.

*Năm 2014:

Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện pháp y quốc gia được quy định tại Quyết định số: 2431/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Phòng Kế hoạch tổng hợp được tái lập từ việc tách bộ phận Kế hoạch thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính của Viện từ ngày 01/8/2014 theo QĐ số 125/QĐ-PYQG ngày 21/7/2014 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

Nhân lực gồm 03 cán bộ; BSCKI. Nguyễn Văn Khải được điều động giữ chức Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp theo Quyết định số 131/QĐ-PYQG ngày 21/7/2014; sau đó là Trưởng phòng theo Quyết định số 183/QĐ-PYQG ngày 30/10/2015 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

2.2. Cán bộ hiện tại:

- Nguyễn Văn Khải – Trưởng Phòng. Trình độ: BSCKI.

- Trương Thị Hiền. Trình độ: Cử nhân Luật.

- Vũ Văn Hải. Trình độ: Y sỹ.

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Chức năng

                    Phòng Kế hoạch tổng hợp là đơn vị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động; theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của Viện; thực hiện công tác thống kê, báo cáo và công tác quản lý lưu trữ hồ sơ giám định.

3.2. Nhiệm vụ

          3.2.1. Công tác kế hoạch:

                   - Phòng Kế hoạch tổng hợp làm đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển Viện.

                   - Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Viện; tham mưu đề xuất những công việc liên quan đến hoạt động của Viện theo kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi, quản lý và giám sát việc triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động đã đề ra.

- Tham gia tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo liên quan.

                   - Hàng năm làm báo cáo sơ kết, tổng kết của Viện theo sự chỉ đạo của Viện trưởng.

- Phối hợp với Phòng Chỉ đạo tuyến tham mưu giúp Viện trưởng thống kê, phân loại, theo dõi, tổng hợp đánh giá công tác quản lý, giám định pháp y trên phạm vi toàn quốc và báo cáo cấp trên theo quy định.

3.2.2. Công tác khác:

- Tổ chức công tác thường trực của Viện.

- Tổ chức các cuộc họp giao ban, hội chẩn, hội thảo chuyên môn trong Viện và ghi chép biên bản.

- Tổng hợp và lập báo cáo tháng, báo cáo 6 tháng, báo cáo cuối năm của các Khoa, phòng, bộ phận trong toàn Viện.

- Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Viện.

- Trực tiếp nhận, quản lý, trả và lưu trữ hồ sơ kết quả giám định từ các Khoa chuyên môn.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ giám định theo quy định.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự yêu cầu của Viện trưởng.

4. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động

Kể từ những ngày đầu mới thành lập, Phòng Kế hoạch tổng hợp là bộ phận có nhiều biến động về tổ chức và thay đổi về nhân sự. Các cán bộ được điều động đến hầu hết các khoa, phòng, ban trong Viện. Hiện tại, nhân lực Phòng vẫn còn thiếu so với quy định. Mặc dù vậy, Phòng Kế hoạch tổng hợp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp đã tham mưu tốt giúp Lãnh đạo Viện về công tác kế hoạch; xây dựng kế hoạch của Viện hàng tháng, từng quý, cả năm; xây dựng kế hoạch và quản lý theo dõi việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Viện.

- Phối hợp với các Khoa, phòng tổ chức thành công các cuộc Hội thảo cho chuyên ngành Pháp y trong cả nước.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn.

- Phối hợp với các bộ phận chức năng khác trong Viện tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Viện được Bộ Y tế giao.

- Tham gia xây dựng góp ý các văn bản chuyên ngành, tham gia các đoàn công tác kiểm tra tuyến theo kế hoạch.

- Làm tốt công tác báo cáo hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cuối năm của Viện. Hàng năm làm báo cáo tổng kết công tác của Viện và của hệ thống Pháp y toàn quốc.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Viện phân công.

5. Các thành tích nổi bật: (Giai đoạn 2011 - 2015)

          Phòng Kế hoạch tổng hợp luôn đạt “Tập thể lao động tiên tiến” với 100% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và đều đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, không có cá nhân nào vi phạm Pháp luật cũng như quy chế chuyên môn, quy định hoạt động của Viện. Hàng năm, Phòng đều có cá nhân hoàn thành xuất sắc  được Viện trưởng khen tặng.

Nổi bật trong các năm 2013, 2014, 2015, Phòng đã đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc của năm và có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2015, Phòng KHTH được Bộ Y tế tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

6. Phương hướng trong thời gian tới

Phát huy thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Do yêu cầu công việc ngày càng cao, cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp vừa tham gia công tác giám định, vừa đảm bảo công tác chuyên môn của Phòng, do vậy cần tăng cường thêm nhân lực cho Phòng Kế hoạch tổng hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà Lãnh đạo Viện phân công.Các bài viết khác

Giới thiệu chung (20/10)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định Tổng Hợp (14/6)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Hóa Pháp (8/6)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Chỉ Đạo Tuyến (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Hóa Pháp II (16/6)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)