Thông báo

Thông báo tuyển dụng 2018

 Lượt xem: 1146 - Ngày đăng: 10/08/2018 4:31:03 PM

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào việc rà soát sửa đổi các thông tư

 Lượt xem: 246 - Ngày đăng: 12/10/2017 9:50:45 AM

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 2017

 Lượt xem: 4108 - Ngày đăng: 25/07/2017 10:44:43 AM

Quyết định 343/QĐ-BYT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 438 - Ngày đăng: 20/02/2017 10:13:54 AM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 397 - Ngày đăng: 11/01/2017 4:20:24 PM

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 380 - Ngày đăng: 30/12/2016 5:07:49 PM