Thông báo

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 106 - Ngày đăng: 02/12/2021 4:03:07 PM

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 phỏng vấn

 Lượt xem: 168 - Ngày đăng: 04/10/2021 3:41:39 PM

Thông báo về việc kéo dài thời hạn Phiếu đăng ký dự tuyển

 Lượt xem: 131 - Ngày đăng: 07/09/2021 8:53:22 AM

Thông báo tuyển dụng 2021

 Lượt xem: 447 - Ngày đăng: 27/07/2021 10:29:36 AM

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Pháp y Quốc gia

 Lượt xem: 375 - Ngày đăng: 27/11/2020 4:56:38 PM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức 2020

 Lượt xem: 433 - Ngày đăng: 03/11/2020 4:05:25 PM

Thông báo tuyển dụng 2020

 Lượt xem: 581 - Ngày đăng: 01/09/2020 9:05:50 AM

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển Viên chức Viện Pháp y Quốc gia.

 Lượt xem: 439 - Ngày đăng: 06/04/2020 2:45:50 PM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức 2020

 Lượt xem: 468 - Ngày đăng: 20/03/2020 2:40:09 PM

Thông báo về việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y Khóa XXVIII

 Lượt xem: 717 - Ngày đăng: 03/03/2020 4:51:04 PM

Công văn vê việc phòng chống dịch COVID-19 trong giám định Pháp y.

 Lượt xem: 363 - Ngày đăng: 03/03/2020 4:49:35 PM

Thông báo tuyển dụng 2020

 Lượt xem: 1842 - Ngày đăng: 07/01/2020 9:05:25 AM

Quyết định 7155/QĐ-BYT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia năm 2018

 Lượt xem: 776 - Ngày đăng: 05/12/2018 10:21:38 AM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 730 - Ngày đăng: 08/11/2018 3:12:32 PM

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 697 - Ngày đăng: 23/10/2018 3:37:40 PM

Thông báo tuyển dụng 2018

 Lượt xem: 4727 - Ngày đăng: 10/08/2018 4:31:03 PM

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào việc rà soát sửa đổi các thông tư

 Lượt xem: 807 - Ngày đăng: 12/10/2017 9:50:45 AM

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 2017

 Lượt xem: 5893 - Ngày đăng: 25/07/2017 10:44:43 AM

Quyết định 343/QĐ-BYT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 980 - Ngày đăng: 20/02/2017 10:13:54 AM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 966 - Ngày đăng: 11/01/2017 4:20:24 PM

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 991 - Ngày đăng: 30/12/2016 5:07:49 PM