Thông báo

Quyết định 7155/QĐ-BYT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia năm 2018

 Lượt xem: 110 - Ngày đăng: 05/12/2018 10:21:38 AM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 127 - Ngày đăng: 08/11/2018 3:12:32 PM

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 101 - Ngày đăng: 23/10/2018 3:37:40 PM

Thông báo tuyển dụng 2018

 Lượt xem: 2064 - Ngày đăng: 10/08/2018 4:31:03 PM

Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào việc rà soát sửa đổi các thông tư

 Lượt xem: 339 - Ngày đăng: 12/10/2017 9:50:45 AM

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 2017

 Lượt xem: 4347 - Ngày đăng: 25/07/2017 10:44:43 AM

Quyết định 343/QĐ-BYT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Pháp y quốc gia

 Lượt xem: 531 - Ngày đăng: 20/02/2017 10:13:54 AM

Bảng tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 489 - Ngày đăng: 11/01/2017 4:20:24 PM

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức

 Lượt xem: 478 - Ngày đăng: 30/12/2016 5:07:49 PM