Đề tài cấp cơ sở

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ ĐẦU MẨU THUỐC LÁ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 14/06/2016 |  0 |  1728

Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ đầu mẩu thuốc lá và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ đầu mẩu thuốc lá tại Viện Pháp y Quốc gia.

Xem thêm

Khảo sát tần suất các alen trên 23 locus gen của dân tộc Kinh phục vụ công tác giám định ADN

 14/06/2016 |  0 |  1715

Xây dựng bảng tần suất các alen trên 23 locus gen ở người Kinh

Xem thêm

Đánh giá giá trị của đo điện cơ trong giám định tổn hại sức khỏe tại Viện Pháp y Quốc gia

 14/06/2016 |  0 |  1411

Nhận xét kết quả đo điện cơ và những dấu hiệu thực thể qua khám giám định tổn hại sức khỏe. Đánh giá giá trị của đo điện cơ trong giám định tổn hại sức khỏe tại Viện Pháp y Quốc gia.

Xem thêm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH ADN TỪ MẪU MÔ TƯƠI TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 14/06/2016 |  0 |  332

Hoàn thiện các kỹ thuật phân tích ADN từ mẫu mô tươi và bước đầu xây dựng qui trình giám định ADN từ mẫu mô tươi tại Viện Pháp y Quốc gia.

Xem thêm