Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

7 năm trước | 166069

Điều 6. Chức năng

1. Viện Pháp y Quốc gia có chức năng thực hiện giám định pháp y; nghiên cứu khoa học; xây dựng quy chuẩn chuyên môn trình Bộ Y tế phê duyệt; xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giám định viên pháp y.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ pháp y cho các đơn vị và các giám định viên pháp y trong toàn quốc và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

3. Tham mưu cho Bộ Y tế kiện toàn hệ thống pháp y ngành y tế từ trung ương đến địa phương.

Điều 7. Nhiệm vụ

1. Thực hiện giám định pháp y:

a) Giám định và giám định lại tổn hại sức khoẻdo chấn thương và các nguyên nhân khác;

b) Giám định tình trạng sức khoẻ các đối tượng phục vụ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành án;

c) Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính, giám định tuổi;

d) Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai thảm họa ở trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Chính phủ;

đ) Giám định và giám định lại trên hồ sơ.Giám định và giám định lại hung khí;

e) Giám định hóa pháp gồm: Độc chất, ma túy, nồng độ rượu, thuốc và các loại thực phẩm nghi ngờ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người;

g) Giám định ADN, giám định các dấu vết sinh học;

h) Giám định mô bệnh họcvà các xét nghiệm cận lâm sàng khác phục vụ cho kết luận giám định;

 i) Tham gia xác định chết não theo quy định củaLuật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

k) Tham gia hội đồng thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật;

l) Tham gia khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm hiện trường, dựng lại hiện trường liên quan đến các vụ việc được trưng cầu, yêu cầu phục vụ cho kết luận giám định pháp y;

n) Khám sức khoẻ tiền hôn nhân; khám sức khỏe cho các đối tượng lái tàu, xe; các đối tượng đi học tập, lao động nước ngoài và các đối tượng khác có nhu cầu và theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy định của pháp luật.

m) Thực hiện các dịch vụ giám định khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y.

a) Nghiên cứu tổn thương do tác động của vật tày, vật sắc, vật nhọn, và hung khí có cấu tạo đặc biệt. 

b) Nghiên cứu sự chết và biến đổi tử thi; cốt học pháp y; các loại hình tử vong tự nhiên và không tự nhiên.

c) Nghiên cứu tội phạm học liên quan đến pháp y.

d) Nghiên cứu các phương pháp phân tích, phát hiện chất độc làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người. 

đ) Nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình để xác định vật gây thương tích và cơ chế hình thành dấu vết thương tích.

e) Nghiên cứu hiện trường các vụ gây thương tích, xâm hại tình dục, tai nạn giao thông, chết người do hỏa khí.

g) Nghiên cứu tàng thư ADN phục vụ cho giám định pháp y.

h) Nghiên cứu ứng dụng ngân hàng mô để phục vụ cho Luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và phục vụ cho pháp y.

i) Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của thế giới vào chuyên ngành pháp y, nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm qua các loại hình giám định pháp y đã gặp.

k) Nghiên cứu bệnh học liên quan tới pháp y.

l) Nghiên cứu lý luận cơ bản xây dựng nền khoa học pháp y Việt Nam và những vấn đề y học khác liên quan tới pháp y.

3. Xây dựng các quy trình quy chuẩn

a) Xây dựng các quy trình, quy chuẩn giám định pháp ytrình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị pháp y trong toàn quốc việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn chuyên môn.

4. Đào tạo

a) Phối hợp với các cơ sở đào tạo nhân lực y tế để tham gia đào tạo các trình độ về chuyên ngành pháp y theo quy định của pháp luật.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độcho các cán bộ chuyên ngành pháp y theo quy định của pháp luật.

5. Hướngdẫn chuyên môn, nghiệp vụ pháp y

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ pháp y đối với các tổ chức giám định pháp y trong toàn quốc theo quy định của Bộ Y tế.

b) Tham gia xây dựng và củng cố mạng lưới pháp y trong cả nước, xây dựng hệ thống thông tin hai chiều về pháp y giữa trung ương và địa phương, giữa pháp y và cơ quan tố tụng.

c) Tham gia công tác kiểm tra giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ pháp y trong cả nước.

6. Hợp tác quốc tế về pháp y

a) Chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học về pháp y với các viện nghiên cứu các nước trên thế giới, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế, kể cả các tổ chức phi chính phủ, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. Tổ chức, huy động nguồn lực để thực hiện các thỏa thuận, các dự án hợp tác quốc tế theo qui định của pháp luật.

b) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của Viện; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện theo quy định.

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Viện quản lý theo qui định của pháp luật.

d) Việc ký kết hợp tác với nước ngoài về lĩnh vực pháp y, thực hiện theo qui định của pháp luật Việt Nam và theo hiệp ước thỏa thuận giữa Việt Nam và nước đó. Triển khai thực hiệncác hoạt động đối ngoại hoặc có liên quan đến đối tác là người nước ngoàitheo qui định của pháp luật. 

7. Quản lý đơn vị

a) Quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Viện: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, ngân sách, công sản của Viện theo qui định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách; thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

c) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức.

d)Xây dựng hệ thống báo cáo chuyên ngành pháp y trong toàn quốc; tổng kết, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định pháp y theo định kỳ hàng năm, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định pháp y;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Y tế  giao.

Điều 8. Quyền hạn

1. Đề nghị Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiễm giám định viên pháp y theo qui định của pháp luật về giám định tư pháp.

2. Được quyền kiểm tra các tổ chức giám định pháp y trong toàn quốcvề việc tuân thủ pháp luật trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Được quyền yêu cầu các tổ chức giám định pháp y và các giám định viên pháp y cung cấp hồ sơ giám định trong trường hợp cần thiết để làm căn cứ xác định khi có vấn đề liên quan;

4. Được đưa ra những kết luận làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý những trường hợp vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành pháp y theo phân cấp và quy định của pháp luật.

5. Những quyền hạn được phân cấp theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 

Phân Viện Pháp y Quốc gia

Điều 20. Chức năng của Phân Viện Pháp y Quốc gia

Phân Viện Pháp y quốc gia có chức năng thực hiện giám định pháp y theo trưng cầu của cơ quan tố tụng và yêu cầu của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tại khu vực phía Nam từ thành phố Đà Nẵng trở vào; tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực pháp y tại khu vực phía Nam theo sự chỉ đạo và phân công của Viện Pháp y Quốc gia.

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ

1. Thực hiện giám định Pháp y theo quyết định trưng cầu của cơ quan tố tụng và theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại khu vực phía Nam từ thành phố Đà Nẵng trở vào, gồm:

a) Giám định và giám định lại tổn hại sức khoẻ do chấn thương và nguyên nhân khác;tình trạng sức khoẻ phục vụ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành án; giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng; giám định giới tính; giám định tuổi;

b) Giám định và giám định lại tử thi, hài cốt, hồ sơ, hung khí;

c) Giám định hóa pháp gồm: Độc chất, ma túy, nồng độ rượu, tân dược và các loại thực phẩm nghi ngờ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người;

d) Giám định ADN, giám định các dấu vết sinh học; giám định mô bệnh học và các xét nghiệm cận lâm sàng khác phục vụ cho kết luận giám định;

e) Tham gia xác định chết não theo quy định của Luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; tham gia hội đồng thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật;tham gia khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm hiện trường, dựng lại hiện trường liên quan đến các vụ việc được trưng cầu, yêu cầu phục vụ cho kết luận giám định pháp y;

f)Khám sức khoẻ tiền hôn nhân; khám sức khỏe cho các đối tượng lái tàu, xe; các đối tượng đi học tập, lao động nước ngoài và các đối tượng khác có nhu cầu khi có đủ điều kiện và theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy định của pháp luật.

g) Thực hiện các dịch vụ giám định khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng khoa học pháp y:

a) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ để phục vụ cho việc giám định pháp y.

b) Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước dưới sự chỉ đạo của Viện Pháp y quốc gia và theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia công tác đào tạo:

a) Phối hợp với các cơ sở đào tạo nhân lực y tế khu vực phía Namđể tham gia đào tạo các trình độ về chuyên ngành pháp y dưới sự chỉ đạo và phân công của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia và theo quy định của pháp luật.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độcho các cán bộ chuyên ngành pháp y dưới sự chỉ đạo và phân công của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia vàtheo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ pháp y

a) Lập kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến  tại các tỉnh phía Nam hàng năm  trình Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Theo dõi, giám sát, hỗ trợ các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực pháp y trong khu vực được phân công;

d)  Nhận báo cáo hoạt động của các đơn vị pháp y khu vực phía Nam và tổng hợp báo cáo về Viện Pháp y Quốc gia.

5. Quản lý đơn vị

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương, tài chính, vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách; thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật.

c) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức;

d) Tổng kết các kết quả giám định, quản lý đơn vị định kỳ theo kế hoạch năm báo cáo về Viện Pháp y Quốc gia;

 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc.

Quyền hạn

1. Được quyền tham gia cùng với Viện Pháp y Quốc gia kiểm tra các Tổ chức giám định pháp y khu vực phía Nam về việc tuân thủ pháp luật trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.

2. Được quyền yêu cầu các Tổ chức giám định pháp y và các giám định viên pháp y cung cấp hồ sơ giám định trong trường hợp cần thiết để làm căn cứ xác định khi có vấn đề liên quan;

3. Được đưa ra những kết luận làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý những trường hợp vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành pháp y theo phân cấp và quy định của pháp luật.

4. Thực hiện những quyền hạn được phân cấp theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)