Giới thiệu

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

7 năm trước | 34234

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

TỔ CHỨC CÁN BỘ

1.     Lịch sử hình thành

 

 Phòng Tổ chức cán bộ có tiền thân là phòng Tổ chức – Hành chính quản trị được thành lập cùng với sự ra đời của Viện Y học Tư pháp TW theo Quyết định số 11/2001/QĐ-TTg  ngày 17/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Điều lệ tổ chức hoạt động số 2322/QĐ-BYT ngày 19/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Phòng Tổ chức Cán bộ đã trải qua quá trình hình thành và phát triển theo sự phát triển chung của Viện Pháp y quốc gia và của xã hội. Ngày 12/8/2005, phòng Tổ chức cán bộ được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Tổ chức – Hành chính quản trị theo Quyết định số 53/QĐ-VPY của Viện trưởng Viện Y học Tư pháp TW.

 

2.     Nhân sự

 

2.1.         Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

STT

Họ và tên

Giai đoạn

Chức vụ

1

Trần Quốc Long

T3/2002 – T8/2008

Phó trưởng phòng

2

Phạm Xuân Toàn

T4/2006 – T6/2007

Trưởng phòng

3

Phạm Xuân Toàn

T7/2007 – T6/2010

Phó Viện trưởng kiêm nhiệm

4

Vũ Văn Khoa

T7/2010 – T7/2012

Trưởng phòng

5

Vũ Văn Dương

T8/2012 – T4/2013

Viện trưởng kiêm nhiệm

6

Nguyễn Đức Nhự

T5/2013 – T4/2015

Trưởng phòng

7

Nguyễn Hồng Long

T5/2015 – nay

Trưởng phòng

 

2.2.         Danh sách cán bô, viên chức hiện tại  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Nguyễn Hồng Long

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó trưởng phòng

Cử nhân

3

Bùi Thúy Anh

Chuyên viên

Cử nhân

4

Lê Thị Hiên

Chuyên viên

Cử nhân

 

3.     Chức năng nhiệm vụ

 

3.1.   Chức năng

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng quản lý các mặt về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn vệ sinh lao động, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

3.2   Nhiệm vụ và quyền hạn

3.2.1. Công tác tổ chức:

  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện, tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng phương án, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch đội ngũ cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.
  • Làm đầu mối dự thảo chức năng, nhiệm vụ, đề xuất phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý và cán bộ phụ trách Khoa, Phòng và tổ chức triển khai thực hiện
  •  
  • Tham mưu giúp Viện trưởngquản lý về tư tưởng, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức.
  • Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, phân công công tác, nâng ngạch, nâng bậc lương, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và từ chức đối với cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  •  Lưu giữ, bảo quản và cập nhật các hồ sơ cán bộ theo đúng quy định của pháp luật.

3.2.3. Công tác chế độ, chính sách :

Nghiên cứu, quán triệt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Y tế để tham mưu giúp Viện trưởng giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách lao động, tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, viên chức.

3.2.4. Công tác quản lý lao động:

Nắm vững tình hình nhân lực, theo dõi chấm công, kỷ luật lao động, đề xuất nội quy cơ quan, soạn thảo hợp đồng lao động và thống kê tình hình nhân lực báo cáo cấp trên theo quy định.

3.2.4. Công tác thi đua khen thưởng :

   Tham mưu cho Viện trưởng về công tác thi đua khen thưởng và là Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện.

 

4.     Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động  

 

- Qua hơn 15 năm thành lập, phòng Tổ chức cán bộ liên tục phát triển cả về chất và lượng. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ viên chức của phòng ngày càng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa đáp ứng được công tác cán bộ cũng như đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.

- Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng TCCB là 1 khối đoàn kết thống nhất, điều đó giúp cho phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của ngành, của Viện.

- Phòng luôn duy trì mối quan hệ phối hợp, hợp tác tốt với các đơn vị trong và ngoài Viện.

- Tập thể viên chức, nhân viên của phòng đã tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, tạo động lực thúc đẩy mỗi cá nhân phấn đấu, phát huy tối đa khả năng của bản thân trong công việc.

 

5.     Phương hướng phát triển thời gian tới

 

-                 Giữ vững đoàn kết trong phòng.

  • Đảm bảo chế độ cho người lao động.

-                 Tham mưu tốt cho lãnh đạo về mặt tổ chức, quản lý lao động, quản lý về diễn biến tư tưởng, củng cố các khoa phòng để ổn định, duy trì kỷ luật, kỷ cương đơn vị.

-                 Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

-                 Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ viên chức.

-                 Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và quản lý hồ sơ.

-                 Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, đánh giá viên chức hàng năm.

-                 Tham gia dự án xây dựng Viện.

-                 Tham gia Đề án 258 của Chính phủ.

-                 Các thành tích nổi bật  

-                 Tập thể:

-                  Phòng được tặng 03 bằng khen của Bộ Y tế.

-                  Phòng liên tục nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ viên chức của phòng đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

-                  Phòng Tổ chức Cán bộ được tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ Y tế 05 năm liên tục (2011, 2012, 2013, 2014,2015)

·          Cá nhân:

-                     01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

-                     01 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-                     04 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Y tế.

-                   01 cá nhân của phòng được phong tặng Thầy thuốc Nhân dân.

-                   02 cá nhân của phòng được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp Bộ.

-                   03 cá nhân của phòng đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” nhiều năm.

-                 04 cá nhân của phòng được giấy khen của Viện.Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)