Giới thiệu

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học

7 năm trước | 61535

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN

PHÒNG NCKH&HTQT - VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA

 

 

1. Lịch sử hình thành:

Thành lập ngày 01 tháng 8 năm 2014 theo QĐ số                                                          

2. Nhân sự

2.1: Họ tên trưởng phó khoa phòng các giai đoạn

- Hiện tại. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trưởng phòng.

- Trước đây: không có

2.2: Danh sách cán bộ hiện tại:

- Nguyễn Thị Dương - CN. Luật

- Trần Thị Nga Linh – DSTC

3. Chức năng nhiệm vụ:

3.1. Chức năng:

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

 3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Công tác Nghiên cứu Khoa học (NCKH):

- Đầu mối xây dựng các Chương trình nghiên cứu, Kế hoạch NCKH (dài hạn, trung hạn, hàng năm) của Viện (bao gồm các chương trình nghiên cứu/ hệ thống đề tài/đề án NCKH, các dự án đầu tư về khoa học công nghệ, tổ chức các Hội nghị/Hội thảo khoa học và các hoạt động khác có liên quan đến NCKH của cán bộ công chức, viên chức).

- Đầu mối tổ chức tập huấn về công tác NCKH; xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học; tổ chức và theo dõi các sinh hoạt chuyên đề khoa học trong đội ngũ cán bộ viên chức của Viện.

- Đấu mối tổ chức ứng dụng các kết quả NCKH vào việc thực hiện giám định và các nhiệm vụ khác của Viện.

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Viện truởng quản lý công tác NCKH.

- Giúp việc cho Hội đồng Khoa học của Viện.

- Thực hiện các thủ tục để thẩm định/xét duyệt/nghiệm thu/đánh giá các báo cáo, đề tài/ đề án/dự án NCKH theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.

- Tiếp nhận, thẩm định tư liệu/sản phẩm NCKH của Viện. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH.

- Chủ trì/phối hợp tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học của Viện.

- Phối hợp với các khoa, phòng đề xuất cơ chế phát triển nhóm nghiên cứu chuyên sâu và các sản phẩm NCKH đặc trưng của Viện.

- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan tới chức năng được giao theo yêu cầu của Viện trưởng.

+ Công tác Hợp tác quốc tế (HTQT):

 

                        

 

- Đầu mối quản lý các chương trình học bổng, tài trợ bên ngoài.

- Đầu mối quản lý, kiểm tra, báo cáo các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; tổng hợp và báo cáo các hoạt động đoàn ra - đoàn vào của Viện.

- Đầu mối tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài của các khoa, phòng thuộc Viện.

- Đầu mối biên soạn tài liệu về Viện Pháp y Quốc gia bằng các thứ tiếng nước ngoài theo chỉ đạo của Viện trưởng.

- Đầu mối hoặc phối hợp xây dựng, triển khai, phát triển các chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế.

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Viện truởng quản lý các hoạt động của Viện có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế.

- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế của Viện; xây dựng và quảng bá hình ảnh, vị thế của Viện Pháp y Quốc gia với các đối tác trong nước và quốc tế.

- Tìm kiếm các nguồn tài trợ, tăng cường hoạt động trao đổi cán bộ viên chức với các tổ chức quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch, quản lý và đầu mối báo cáo hoạt động đoàn ra- đoàn vào, hướng dẫn các khoa, phòng làm hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài.

- Lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác quốc tế.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng hợp và các khoa, phòng có liên quan để quản lý cán bộ, viên chức của Viện đang công tác học tập ở nước ngoài.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Viện trưởng giao.

4. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động:

+ Về NCKH:

- Năm 2014: Tiến hành nghiệm thu 29 Quy trình giám định

- Năm 2015: Tiến hành nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học và 59 quy trình

+ Về HTQT:

- Năm 2014, Viện Pháp y quốc gia có thăm và kí kết nghị định thư hợp tác với Achentina. Phòng NCKH-HTQT đã lập thuyết minh dự án FOAR.

- Năm 2015, do khó khăn về ngân sách nên việc thành lập đoàn ra bị hạn chế chỉ có 01 cán bộ tham dự hội thảo nhận dạng người trong thiên tai thảm họa 10 nước ASEAN và tổ chức pháp y châu á tại Thái Lan.

- Năm 2016 ,Viện đã tiến hành hợp tác với tổ chức USAID của Mỹ về cử cán bộ sang Mỹ học nâng cao giám định AND và cử cán bộ thăm gia lớp tập huấn của tổ chức USAID tổ chức tại Việt Nam

- Ngoài ra Viện đã Hợp tác với Hội chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) . Phía ICRC đã tài trợ cho đoàn tham dự Hội thảo nước ngoài tại Pakistan và tổ chức tập huấn hai miền Nam, Bắc cho Bác sĩ pháp y của 63 tỉnh thành trong toàn quốc

5. Phương hướng phát triển thời gian tới:

- Về NCKH : sẽ thúc đẩy hoạt động NCKH của Viện với chất lượng cao của các đề tài nghiên cứu theo hướng ứng dụng vào thực tế công tác giám định. Mặt khác nâng cao hiệu quả công tác quản lý NCKH, ban hành quy trình quản lý đề tài khoa học cấp cơ sở, kiện toàn các thủ tục quản lý khác với nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Về HTQT : Tiếp tục tìm kiếm mở rộng các dự án với các đối tác trong và ngoài nước. Triển khai, phát triển các nội dụng hợp tác với các đối tác hiện đang hợp tác như với Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế, dự án FOAR với Achentina, tổ chức USAID của Mỹ….

6. Các thành tích nổi bật:

+ Tập thể: Lao động tiên tiến năm 2014 và 2015

+ Cá nhân:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Minh

 

 

 

 Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)