Giới thiệu

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện

8 năm trước | 55535

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH –PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TẠI TP.HCM

 

 

1. Lịch sử hình thành:

          Phòng Kế hoạch tài chính Phân Viện Pháp y Quốc gia tại Tp.HCM thành lập được 01 năm 08 tháng (kể từ ngày 01/8/2014 cho đến nay). Tiền thân của phòng được tách từ Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp theo quyết định số 126/QĐ-PYQG ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia.

2. Nhân sự:

          2.1. Họ tên trưởng, phó khoa, phòng các giai đoạn

                   Hiện tại: CN Trần Huỳnh Long là trưởng phòng, chưa có phó phòng.

                   Trước đây: Do phòng thành lập mới được 01 năm 08 tháng (kể từ ngày 01/8/2014 cho đến nay), nên chỉ có trưởng phòng hiện tại.

          2.2. Danh sách cán bộ hiện tại:

                   Hiện tại phòng có 03 viên chức:

                   1/ Trần Huỳnh Long – Cử nhân kinh tế làm trưởng phòng – trực tiếp phụ trách, quản lý mọi mặt công tác của phòng.

                   2/ Hoàng Thị Mỵ Nương – Cử nhân kinh tế phụ trách công tác tài chính kế toán.         

                   3/ Nguyễn Thị Hằng – Dược sĩ cao đẳng phụ trách công tác kế hoạch và giữ qũy tiền mặt.

3. Chức năng nhiệm vụ:

          Chức năng: Phòng Kế hoạch tài chính Phân Viện Pháp y Quốc gia tại Tp.HCM là đơn vị chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng và quản lý của Phân Viện trưởng, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Phân Viện về công tác kế hoạch, công tác tài chính kế toán; xây dựng kế hoạch của Phân Viện hàng tháng, từng quý, cả năm; xây dựng kế hoạch và quản lý theo dõi việc thực hiện kế hoạch hoạt động; thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Phân Viện theo đúng quy định của Nhà nước.

          Nhiệm vụ:

* Công tác kế hoạch:

- Làm đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, quy hoạch phát triển Phân Viện.

- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, xây dựng kế hoạch hàng năm của Phân Viện. Theo dõi, quản lý và giám sát đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch công tác đã đề ra.

- Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, sáu tháng và cuối năm của Phân Viện. Hàng năm làm báo cáo sơ kết, tổng kết của Phân Viện và của hệ thống Pháp y phía Nam.

- Tham gia tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo liên quan.

- Tham gia tổ chức công tác giao ban Phân Viện và ghi chép biên bản.

- Tham gia tổ chức công tác th­ường trực của Phân Viện.

          * Công tác tài chính, kế toán:

                   - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính của Phân Viện.

                             - Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Phân Viện. Triển khai việc sử dụng các nguồn kinh phí một cách tiết kiệm, hiệu quả phục vụ kịp thời hoạt động chung của Phân Viện.

- Quản lý các nguồn tài chính, ngân sách của Phân Viện theo đúng quy định của Pháp luật.

- Quản lý công tác tài chính đối với các hoạt động thu phí, lệ phí, liên kết liên doanh (nếu có).

- Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng quý; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế Nhà nước.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê; thực hiện kiểm tra, thanh toán các khoản kinh phí hoạt động theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định hiện hành của Nhà nước.

- Lập báo cáo quyết toán theo đúng tiến độ. Phân tích các báo cáo tài chính, đề xuất với Ban lãnh đạo Phân Viện các giải pháp để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính của Phân Viện.

- Kiểm tra và thực thi việc thực hiện các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án.

- Hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính;  

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ;

- Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính và thanh quyết toán.

- Phối hợp với các đơn vị khoa, phòng liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị hàng năm theo quy định của Nhà nước.

- Cung cấp các thông tin số liệu kế toán theo quy định của Pháp luật.

- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, biên lai thu phí, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước.

* Công tác khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện tr­ưởng và Phân Viện trưởng.

4. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động:

          * Tóm tắt quá trình:

- Tiền thân của phòng Kế hoạch tài chính được tách từ Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp theo quyết định số 126/QĐ-PYQG ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia.

- Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp được thành lập theo quyết định số 126/QĐ-PYQG ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia. TS Văn Công Phước là Viện Phó Viện Pháp y Quốc gia – phụ trách Phân Viện – kiêm trưởng phòng Tổ chức hành chính tổng hợp. Nhân viên của phòng gồm có: Trần Huỳnh Long, Hoàng Thị Mỵ Nương, Nguyễn Hồng Hạnh, đến ngày 01 tháng 11 năm 2011 có thêm Vũ Thị Huyền.

- Ngày 01 tháng 6 năm 2012, TS.Văn Công Phước được nghỉ hưu theo chế độ, không có người phụ trách phòng.

- Ngày 05 tháng 12 năm 2012, CN Trần Huỳnh Long – được phân công phụ trách phòng Tổ chức hành chính tổng hợp.

- Ngày 01 tháng 7 năm 2013, CN Trần Huỳnh Long – được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng - phụ trách phòng Tổ chức hành chính tổng hợp.

- Ngày 19 tháng 5 năm 2014, phòng Tổ chức hành chính tổng hợp có thêm nhân viên mới là Dược sĩ cao đẳng Nguyễn Thị Hằng, nâng tổng số nhân viên của phòng lên 05 người gồm: Trần Huỳnh Long, Hoàng Thị Mỵ Nương, Vũ Thị Huyền, Nguyễn Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Hằng.

- Ngày 01 tháng 6 năm 2014, CN Trần Huỳnh Long – được bổ nhiệm làm trưởng phòng – phụ trách phòng Tổ chức hành chính tổng hợp.

- Từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp được tách ra làm hai phòng là Phòng Tổ chức hành chính và phòng Kế hoạch tài chính theo quyết định số 126/QĐ-PYQG ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia. Từ đó nhân viên phòng Kế hoạch tài chính còn lại 03 người gồm: Trần Huỳnh Long, Hoàng Thị Mỵ Nương, Nguyễn Thị Hằng.

- Ngày 01 tháng 8 năm 2014, CN Trần Huỳnh Long – thôi giữ chức trưởng phòng Tổ chức hành chính tổng hợp đến nhận chức trưởng phòng - phụ trách phòng Kế hoạch tài chính theo quyết định số 132/QĐ-PYQG ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia cho đến nay.

- Trong quá trình hoạt động các viên chức của phòng hầu hết đều yên tâm công tác, đoàn kết, tích cực tham gia làm việc, giúp đỡ nhau, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành đúng nội quy, quy định của cơ quan. Nên hoạt động của phòng cũng như sự phối hợp với các khoa phòng Phân Viện và Viện đã đi vào nề nếp.

          * Kết quả hoạt động:

          Công tác kế hoạch:

- Lập kế hoạch hoạt động tháng của phòng.

- Thông báo, tổng hợp từ các khoa phòng để lập kế hoạch hoạt động tháng của Phân Viện.

- Thông báo, tổng hợp từ các khoa phòng để lập báo cáo công tác tháng, sơ kết, năm của Phân Viện.

- Thông báo đến các khoa phòng tham dự các cuộc họp giao ban, họp mặt kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn... theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phân Viện.

- Ghi chép biên bản các cuộc họp giao ban.

Công tác tài chính kế toán:

- Kiểm tra thủ tục thanh toán của các Khoa phòng trong Phân Viện theo đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính trước khi gửi phòng Tài chính kế toán Viện Pháp y Quốc gia.

- Tạm ứng và thanh toán các khoản đã tạm ứng cho các cá nhân đi công tác theo lệnh điều động của Lãnh đạo Viện.

- Làm thủ tục thanh toán hàng tháng tiền bưu phẩm, tiền điện thoại, tiền bảo vệ, tiền điện, tiền nước, tiền giữ xe cho Phân viện.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Phân Viện về hồ sơ, kế hoạch mua sắm, thẩm định giá trị tài sản sửa chữa - mua sắm theo quy định.

- Theo dõi, tham mưu cho Lãnh đạo Phân Viện nhắc nhở các khoa phòng sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại theo đúng định mức được duyệt.

- Xác nhận công nợ cho cán bộ công chức xin nghỉ việc.

- Mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc.

                    - Đảm bảo công tác thu phí và bồi dưỡng giám định theo đúng quy định.

                   Công tác khác:

          - Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính triển khai thực hiện sử dụng biểu mẫu giấy đi đường (theo mẫu mới).

- Xúc tiến với cửa hàng xăng dầu làm hợp đồng cung cấp xăng và dầu cho Phân Viện. Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính làm thủ tục mua sắm gấp trang thiết bị cho Phân Viện đã được Lãnh đạo Viện phê duyệt.

- Phối hợp cùng phòng Tổ chức hành chính, khoa Giám định, khoa Hóa pháp và phòng Tài chính kế toán để hoàn thành biên bản kiểm kê tài sản của Phân Viện  hàng năm.

- Phối hợp với các khoa phòng liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, khai giảng, đặt – trả phòng nghỉ; thanh toán tiền giảng dạy cho giảng viên và tạm ứng các khoản chi cho hoạt động và bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ pháp y...

- Phối hợp với BCH Công đoàn Phân Viện tổ chức, thực hiện, thanh toán tiền cho các đoàn viên công đoàn đi du xuân tham quan hàng năm.

- Đang tiến hành bàn giao hồ sơ với Khoa Hóa pháp.

5. Phương hướng phát triển thời gian tới:

- Thực hiện công việc tài chính kế toán (trích nộp tiền bồi dưỡng) theo thông báo một số quy định trong hoạt động chuyên môn ký ngày 26/9/2014 của Viện Pháp y Quốc gia và thực hiện Thông Tư số 31/2015/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần..

- Tiếp tục duy trì ổn định tư tưởng, hoạt động của phòng.

- Giám sát, đôn đốc CBCNV phòng làm việc có tinh thần trách nhiệm.

- Chủ động phối hợp với các Khoa, phòng chức năng trong toàn Viện và Phân Viện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Hoàn tất việc bàn giao hồ sơ giám định lưu trữ.

- Theo dõi thực hiện kế hoạch năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017.

6. Các thành tích nổi bật:

          - Tập thể: Phòng Kế hoạch tài chính đạt danh hiệu lao động tiến tiến.

          - Cá nhân: Các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: Trần Huỳnh Long, Hoàng Thị Mỵ Nương, Nguyễn Thị Hằng.

          - CN Trần Huỳnh Long đã hoàn thành khóa học: “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính từ ngày 27/9/2014 đến ngày 27/11/2014” theo quyết định số 195/QĐ-PYQG ngày 22 tháng 9 năm 2014.

          - DS cao đẳng Nguyễn Thị Hằng đang học tự túc ngành dược sĩ đại học tại trường Nguyễn Tất Thành, thời gian học ngoài giờ hành chính từ ngày 18/8/2015.Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)