Giới thiệu

Phòng Tài Chính Kế Toán

7 năm trước | 110983

LỊCH SỬ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Lịch sử hình thành

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập theo Quyết định số 3401/QĐ-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Pháp y Quốc gia mà tiền thân là Tổ kế toán thuộc phòng Hành chính- Quản trị của Viện Y học Tư pháp Trung ương.

Khi mới thành lập nhân lực của bộ phận kế toán gồm 2 cán bộ:

1/ Cn. Trịnh Thị Vân Phó phòng Phụ trách phòng

2/ Cn. Trần Bích Diệp Kế toán viên

3/ Cn. Trần Thủy Hương Kế toán viên

Năm 2006 tiếp nhận

4/ Cn. Trần Thị Xuân Thủ quĩ

5/ Cn. Nguyễn Thị Thu Hà

Năm 2010 tiếp nhận

6/ Cn. Trần Quang phong

Các giai đoạn phát triển

Năm 2013

Theo Quyết định số 49/QĐ-PYQG ngày 7 tháng 5 năm 2013 của viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia về việc thành lập Phòng Kế hoạch- Tài chính trên cơ sở phòng Kế hoạch- Tổng hợp và Phòng Tài chính- Kế toán.

1/ Cn. Trần Quang Phong Kế toán trưởng Phụ trách phòng

2/ Cn. Trần Bích Diệp Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

3/ Cn. Trần Thị Xuân Thủ quĩ

4/ Cn. Trần Thị Bích Thu Kế toán viên

5/ Cn. Trương Thị Hiền Chuyên viên

6/ Nguyễn Văn Hải

7/ Cn. Phạm Mai Hải yến

Năm 2014

Thực hiện theo Qui chế tổ chức và hoạt động của Viện Pháp y Quốc gia số 2431/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2014 và Quyết định số 125/QĐ-PYQG ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc tách phòng Kế hoạch Tài chính thành phòng Kế hoạch Tổng hợp và Tài chính Kế toán kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2014.

1/ Cn. Trần Quang Phong Kế toán trưởng Phụ trách phòng

2/ Cn. Trần Bích Diệp Phó trưởng phòng Tài chính- Kế toán

3/ Cn. Trần Thị Bích Thu Thủ quĩ

4/ Cn. Phạm Mai Hải yến Kế toán viên

Chức năng nhiệm vụ của phòng Tài chính Kế toán

Chức năng

Tham mưu giúp ban lãnh đạo Viện quản lý các lĩnh vực sau:

- Công tác tài chính;

- Công tác kiểm toán nội bộ;

- Công tác quản lý tài sản;

- Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

- Kiểm soát các chi phí hoạt động của Viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo giao.

Nhiệm vụ

- Quản lý chặt chẽ nguồn tài chính, ngân sách của Viện từ khâu lập kế hoạch, dự toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật gồm:

+ Kinh phí nhà nước cấp.

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp.

+ Các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng theo quy định của Pháp luật.

- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm theo đúng quy định của nhà nước.

- Triển khai việc sử dụng các nguồn kinh phí một cách tiết kiệm, hiệu quả nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời hoạt động chung của Viện.

- Quản lý công tác tài chính đối với hoạt động thu phí, lệ phí, các hoạt động sản xuất dịch vụ, liên kết, liên doanh (nếu có).

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng, nội dung công việc kế toán và theo chuẩn mực, chế độ kế toán.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ. Đảm bảo việc thực hiện các chính sách, chế độ Nhà nước về tiền lương, các loại bảo hiểm và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.

- Quản lý tài sản.

Lập báo cáo quyết toán theo đúng chế độ và quy định của nhà nước.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

 Kết quả:

Trong những năm qua phòng Tài chính Kế toán đã làm tốt công tác tham mưu giúp ban lãnh đạo Viện trong công tác lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và quản lý tài chính tại đơn vị.

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện để tổ chức, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Luôn hoàn thành các công việc khác khi được lãnh đạo Viện phân công.

Các thành tích đạt được:

Các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc;

Năm 2014 được Bộ Y tế tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắcCác bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)