Giới thiệu

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến

6 năm trước | 123119

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

1. Lịch sử hình thành

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến (tiền thân là Phòng Kế hoạch tổng hợp) là bộ phận chức năng của Viện Pháp y quốc gia (tiền thân là Viện Y học tư pháp trung ương). Phòng được thành lập sớm cùng với sự ra đời của Viện Y học tư pháp trung ương từ năm 2001 tại Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Y học tư pháp trung ương trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Tổ chức giám định Pháp y Trung ương, có trụ sở đặt tại Bộ môn Y pháp trường Đại học Y Hà Nội. Địa chỉ số 13-15 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Khi mới thành lập, nhân lực của Phòng gồm có 3 cán bộ: BS. Ngô Hường Dũng; BS. Nguyễn Đức Nhự; CN. Nguyễn Thị Thu Hà. Do Bác sỹ Ngô Hường Dũng được điều động từ trường Đại học Y Hà Nội về làm Trưởng phòng theo Quyết định số 62/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 08/1/2002.

2. Nhân sự

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến là nơi tiếp nhận nhiều thế hệ cán bộ của Viện đã từng tham gia công tác, trưởng thành là những cán bộ chủ chốt của Viện, trong đó có: TS. Nguyễn Đức Nhự - Viện trưởng; BS. Ngô Hường Dũng - Phó Viện trưởng; ThS. Lê Duy Toản – Trưởng Khoa Giám định; ThS. Lê Anh Cường – Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh; CN. Trần Quang Phong – Trưởng Phòng Kế toán tài chính cùng với các cán bộ: ThS. Lê Tuấn Anh; CN. Nguyễn Thị Thu Hà; CN. Trần Thị Bích Diệp; KS. Nguyễn Hữu Đỉnh… là Phó trưởng các khoa, phòng của Viện Pháp y quốc gia hiện nay. 

2.1. Các giai đoạn phát triển

* Hiện tại: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến của Viện gồm 06 cán bộ; BS. Nguyễn Văn Khải là Trưởng phòng.

* Thời kỳ mới thành lập: Phòng Kế hoạch tổng hợp do BSCKI. Ngô Hường Dũng làm Trưởng phòng.

Trong giai đoạn này, do Viện Y học tư pháp trung ương mới được thành lập, chưa hình thành đủ các Khoa, phòng chức năng, nên các cán bộ chủ chốt đều phải kiêm nhiệm, phải thực hiện hầu hết các nhiệm vụ của Viện khi đó, bao gồm:

Thực hiện giám định pháp y; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác đào tạo cán bộ chuyên môn pháp y; Chỉ đạo về chuyên môn pháp y trong toàn quốc…

* Năm 2006:

Do yêu cầu của sự phát triển xã hội, ngày 23 tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 451/QĐ -TTg thành lập Viện Pháp y quốc gia trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở từ Viện Y học tư pháp trung ương;

ThS. Lê Duy Toản được điều động làm Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp từ ngày 25/12/2006 theo QĐ số 30/QĐ-PYQG ngày 21/12/2006 thay cho BS. Ngô Hường Dũng về làm Trưởng Khoa Giám định tổng hợp theo QĐ số 31/QĐ-PYQG ngày 21/12/2006.

* Năm 2013:

- Từ 01/6/2013, ThS. Lê Duy Toản được điều động trở lại là Trưởng Khoa Giám định của Viện.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp tách bộ phận Đào tạo, Chỉ đạo tuyến, Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học để thành lập một Phòng mới, bộ phận Kế hoạch được sát nhập với Phòng Tài chính kế toán theo Quyết định số 49/QĐ-PYQG ngày 07 tháng 5 năm 2013 trở thành Phòng Kế hoạch - Tài chính. Nhân lực của Phòng bao gồm 6 cán bộ.

          - CN. Trần Quang Phong được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính tại Quyết định số 60/QĐ-PYQG ngày 07/5/2013 và  CN. Trần Bích Diệp làm Phó phòng Kế hoạch - Tài chính theo QĐ số 58/QĐ-PYQG ngày 07/5/2013 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

Phòng Kế hoạch - Tài chính ở thời điểm đó hoạt động theo chức năng của cả Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Tài chính kế toán.

*Năm 2014:

Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện pháp y quốc gia được quy định tại Quyết định số: 2431/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Phòng Kế hoạch tổng hợp được tái lập từ việc tách bộ phận Kế hoạch thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính của Viện từ ngày 01/8/2014 theo QĐ số 125/QĐ-PYQG ngày 21/7/2014 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

Nhân lực gồm 03 cán bộ; BSCKI. Nguyễn Văn Khải được điều động giữ chức Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp theo Quyết định số 131/QĐ-PYQG ngày 21/7/2014; sau đó là Trưởng phòng theo Quyết định số 183/QĐ-PYQG ngày 30/10/2015 của Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia.

* Năm 2017:

Ngày 15 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 2475/QĐ-BYT về việc thành lập Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến trên cơ sở sáp nhập Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Chỉ đạo tuyến Viện Pháp y quốc gia.

2.2. Cán bộ hiện tại:

- Nguyễn Văn Khải – Trưởng Phòng. Trình độ: BSCKI.

- Nguyễn Hữu Đỉnh - Phó trưởng phòng. Trình độ: KS

- Nguyễn Vũ Cẩm Tú. Trình độ: Bác sĩ

- Trương Thị Hiền. Trình độ: Cử nhân Luật.

- Phạm Thị Hồng Yên. Trình độ: DSTC

- Vũ Văn Hải. Trình độ: Y sỹ.

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến là đơn vị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động; theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của Viện; Phụ trách công tác thống kê, báo cáo và công tác lưu trữ hồ sơ giám định; tham mưu, tổ chức và triển khai toàn bộ hoạt động đào tạo và chỉ đạo tuyến của Viện.

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Công tác kế hoạch:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến làm đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển Viện.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Viện; tham mưu đề xuất những công việc liên quan đến hoạt động của Viện theo kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi, quản lý và giám sát việc triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động đã đề ra.

- Đầu mối thông báo lịch công tác, chương trình kế hoạch hoạt động của Viện thường kỳ theo tuần, tháng, năm hoặc đột xuất.

- Thực hiện tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo hoạt động của Viện hàng tháng, báo cáo sơ kết, tổng kết của Viện theo sự chỉ đạo của Viện trưởng.

- Làm đầu mối phối hợp với các phòng chức năng tổ chức tập huấn, các hội nghị, hội thảo liên quan do Viện tổ chức.

- Xây dựng lịch trực, tham gia triển khai việc thường trực của Viện.

- Tham gia các cuộc họp giao ban, hội chẩn, hội thảo chuyên môn trong Viện và ghi chép biên bản được phân công.

3.2.2. Công tác Chỉ đạo tuyến:

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi, thực hiện công tác chỉ đạo tuyến dưới.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

- Phối hợp với các Khoa, phòng tổ chức thực hiện hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Triển khai, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình Viện trưởng phê duyệt. Lập báo cáo về các công tác chỉ đạo tuyến về Bộ Y tế, Bộ Tư pháp theo quy định.

3.2.3. Công tác đào tạo:

          - Đầu mối tập hợp tài liệu, chương trình đào tạo tại Viện. Tham gia các công việc biên soạn tài liệu, giáo trình, khung chương trình đào tạo của Viện.

- Đầu mối xây dựng kế hoạch và tham gia tổ chức các khóa tập huấn, lớp đào tạo và đào tạo lại, tập huấn chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật mới tại Viện và tuyến dưới.

- Đầu mối tiếp nhận, bố trí, hướng dẫn các học viên thực tập tại các Khoa, phòng trong Viện và các cơ sở đào tạo liên quan chương trình đào tạo (bao gồm cả học viên nước ngoài).

- Triển khai thực hiện việc cấp chứng chỉ, chứng nhận tham gia khóa học cho các học viên hoàn thành các chương trình đào tạo.

- Đầu mối tham gia phối hợp với các Trung tâm đào tạo, các Trường Đại học Y – Dược, triển khai các loại hình đào tạo tăng cường nhân lực Pháp y cho Viện và chuyên ngành Pháp y.

- Phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học trong việc tập huấn, khai thác, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở về hoạt động chuyên môn và quản lý y tế.

- Đầu mối tổ chức thực hiện các dự án, đề án về đào tạo với các chương trình, tổ chức đã được phê duyệt.

3.2.4. Công tác khác:

- Tham mưu Viện trưởng xây dựng văn bản, báo cáo, trả lời các cá nhân, tổ chức liên quan đến các hoạt động của Viện do Viện trưởng phân công.

- Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo của Viện theo sự phân công của Lãnh đạo.

- Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Viện.

- Thực hiện tiếp nhận, làm thủ tục trả kết quả giám định từ các Khoa chuyên môn và lưu trữ hồ sơ.

- Thực hiện việc lưu trữ, thống kê, quản lý khai thác hồ sơ giám định theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

4. Tóm tắt quá trình và kết quả hoạt động

Kể từ những ngày đầu mới thành lập, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến là bộ phận có nhiều biến động về tổ chức và thay đổi về nhân sự. Các cán bộ được điều động đến hầu hết các khóa, phòng, bán trong Viện. Hiện tại, nhân lực Phòng vẫn còn thiếu so với quy định. Mặc dù vậy, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phòng đã tham mưu tốt giúp Lãnh đạo Viện về công tác kế hoạch; xây dựng kế hoạch của Viện hàng tháng, từng quý, cả năm; xây dựng kế hoạch và quản lý theo dõi việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Viện.

- Phối hợp với các Khoa, phòng tổ chức thành công các cuộc Hội thảo cho chuyên ngành Pháp y trong cả nước.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn.

- Phối hợp với các bộ phận chức năng khác trong Viện tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Viện được Bộ Y tế giao.

- Tham gia xây dựng góp ý các văn bản chuyên ngành, tham gia các đoàn công tác kiểm tra tuyến theo kế hoạch.

- Làm tốt công tác báo cáo hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cuối năm của Viện. Hàng năm làm báo cáo tổng kết công tác của Viện và của hệ thống Pháp y toàn quốc.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Viện phân công.

5. Các thành tích nổi bật: (Giai đoạn 2011 - 2015)

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến luôn đạt “Tập thể lao động tiên tiến” với 100% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và đều đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, không có cá nhân nào vi phạm Pháp luật cũng như quy chế chuyên môn, quy định hoạt động của Viện. Hàng năm, Phòng đều có cá nhân hoàn thành xuất sắc được Viện trưởng khen tặng.

Nổi bật trong các năm 2013, 2014, 2015, Phòng đã đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc của năm và có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2015, 2016 Phòng Kế hoạch tổng hợp và Chỉ đạo tuyến được Bộ Y tế tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

6. Phương hướng trong thời gian tới

Phát huy thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến  tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Do yêu cầu công việc ngày càng cao, cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến vừa tham gia công tác giám định, vừa đảm bảo công tác chuyên môn của Phòng, do vậy cần tăng cường thêm nhân lực cho Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà Lãnh đạo Viện phân công.Các bài viết khác

Giới thiệu chung (5/4)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)