Giới thiệu

Giới thiệu chung

3 năm trước | 60945

- Tiếng Việt: Viện Pháp y Quốc gia; viết tắt: VPYQG

- Tiếng Anh:National Institute of Forensic Medicine; viết tắt: NIFM

- Số điện thoại và số Fax: 024.39746187

- Trụ sở: Số 41 Nguyễn Đình Chiểu- Lê Đại Hành- Hai Bà Trưng-Hà Nội

- Website: http: www.nifm.org.vnEmail: phapyquocgia@nifm.org.vn

- Biểu trưng:

 


 

                                      ĐẢNG ỦY - LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

                                                                                                                  

          

 LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ           

Điều 3. Vị trí pháp lý

Viện Pháp y Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Viện Y học Tư pháp Trung ương và được xác định lại tại Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Viện Pháp y Quốc gia là đơn vị sự nghiệp y tế có thu trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước và tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Viện Pháp y Quốc gia có trụ sở tại Thành phố Hà Nội và Phân Viện tại thành phố Hồ Chí Minh, các Phân Viện khác được thành lập khi có nhu cầu.

Điều 4. Tổ chức Đảng và đoàn thể

1.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Viện là Đảng bộ cơ sở lãnh đạo các hoạt động của Viện trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

2.Các Tổ chức chính trị - xã hội trong Viện (bao gồm Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) được thành lập và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và theo quy định của pháp luật. Các tổ chức này có trách nhiệm phối hợp với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình đã được xác định trong Quy chế này.

Điều 5. Quản lý nhà nước đối với Viện

1. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp quản lý nhà nước đối với Viện Pháp y Quốc gia và các Phân Viện thuộc Viện Pháp y Quốc gia.

2. Viện Pháp y Quốc gia chịu sự quản lý toàn diện của Bộ Y tế; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cácthành phố nơi đơn vị đặt trụ sở Viện Pháp y Quốc gia và Phân Viện Pháp y Quốc gia.

Phân Viện Pháp y Quốc gia

- Tiếng Việt: Phân Viện Pháp y Quốc gia; viết tắt: PVPYQG

- Tiếng Anh:National Sub- institute of  Forensic Medicine in Ho Chi Minh city; viết tắt: NSFM

- Số điện thoại: 0283.9541141. Fax: 0283.9541141

- Địa chỉ: số 159, Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM

Điều 18. Vị trí pháp lý

Phân Viện Pháp y Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1184 /QĐ- BYT ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, là đơn vị sự nghiệp y tế có thu, trực thuộc Viện Pháp y Quốc gia, có con dấu và trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; được mở tài khoản giao dịch tại kho bạc nhà nước và ngân hàng nhà nước. Ngân sách do Bộ Y tế cấp thông qua Viện Pháp y Quốc gia.

Điều 19. Quản lý nhà nước đối với Phân Viện

1. Phân Viện chịu sự quản lý toàn diện về tổ chức, nhân sự, tài chính, kế hoạch, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia.

2. Chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, sự phân cấp của Viện Pháp y Quốc gia về công tác giám định tư pháp và chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tuân thủ các qui định của pháp luật về giám định tư pháp.


 Các bài viết khác

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (14/6)

Tổ chức và nhân sự (14/6)

Sơ đồ tổ chức (7/4)

Khoa Giám Định (2/1)

Khoa Y Sinh Học (10/6)

Khoa Giải Phẫu Bệnh (25/7)

Khoa Độc Chất (28/2)

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (10/6)

Phòng Tổ Chức Cán Bộ (10/6)

Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế (10/6)

Phòng Hành Chính Quản Trị (10/6)

Phòng Tài Chính Kế Toán (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Chỉ Đạo Tuyến (20/7)

Phòng Nghiên Cứu Khoa Học (10/6)

Phòng Công Nghệ Thông Tin Thư Viện (10/6)

Khoa Độc Chất Phân Viện (28/2)

Khoa Giám Định Phân Viện (10/6)

Phòng Tổ Chức Hành Chính Phân Viện (10/6)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính Phân Viện (10/6)