Thông báo

Thông báo về việc mời báo giá thiết bị giải phẫu bệnh mua sắm năm 2022 của Viện pháp y quốc gia