Tin tức chuyên ngành

Toàn văn bài phát biểu Tại hội nghị pháp y toàn quốc của Thứ trưởng Bộ tư pháp

9 năm trước | 4423

Kính thưa Đồng chí trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp TW !...
Toàn văn bài phát biểu Tại hội nghị pháp y toàn quốc của Thứ trưởng Bộ tư pháp
PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ PHÁP Y TOÀN QUỐC
Thứ trưởng Bộ Tư Pháp
Nguyễn Đức Chính
- Kính thưa Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ  tướng chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp TW !
            - Thưa đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y Tế !
            - Thưa đồng chí Văn Hữu ChiếnPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng !
            - Thưa toàn thể Hội nghị!
            Tôi rất hân hạnh được tham dự Hội nghị pháp y toàn quốc, lời đầu tiên xin phép thay mặt ban cán sự đảng – Lãnh đạo bộ tư pháp cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp trung ương.
            Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các Quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí đại diện các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong toàn quốc về dự Hội nghị ngày hôm nay. Chúc các đồng chí sức khỏe và thành công trong sự nghiệp !
            Thưa toàn thể Hội nghị !
            Giám định pháp y, pháp y tâm thần là một lĩnh vực quan trọng trong giám định tư pháp, đây là hoạt động bổ trợ không thể thiếu trong hoạt động tư pháp, đặc biệt trong tiến trình cải cách tư pháp ngày càng sâu rộng của nước ta.
            Tuy vậy, trong thời gian qua giám định tư pháp nói chung, giám định pháp y, pháp y tâm thần nói riêng chưa thực sự được quan tâm và đầu tư đúng mức, nhận thức của các cấp, các ngành, về vị trí, vai trò quan trộng của giám định tư pháp nhìn chung còn rất hạn chế. Vì vậy, đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp,đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng và là nhiệm vụ hết sức quan trọng. để thực hiện nhiệm vụ này, ngày 11 tháng 2 năm 2010 Tthủ tướng chính phủ đã có quyết định số 258/QĐ-Ttg về việc phê duyệt “ Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, và Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương do Đồng chí Trương Vĩnh Trọng Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Chỉ đạo.
            Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Vĩnh Trọng Phó Thủ tướng chính phủ làm Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp TW, trong năm 2011 các thành viên ban chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực Bộ, ngành, địa bàn mình phụ trách tạo sự chuyển biến tích cực về công tác giám định tư pháp trong năm 2011.
            Bộ y tế là một thành viên ban chỉ đạo rất tích cực, nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện đề án, sau 2 tháng, kể từ ngày kế hoach thực hiện đề án được thủ tướng chính phủ ban hành, bộ trưởng bộ y tế đã có chỉ thị số 05/CT_BYT ngày 25/10/2010 về tăng cường công tác giám định pháp y, pháp y tâm thần. tiếp ngay sau đó, ngày 6/12/2010, Bộ trưởng bộ y tế đã ban hành quyết định số 4707/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. Chỉ thị, quyết định nêu trên bộ trưởng bộ y tế đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị thuộc nhiệm vụ của ngành y tế.
            Hôm nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị pháp y toàn quốc, theo tôi được biết thì Bộ Y tế là thành viên đầu tiên của ban chỉ đạo tổ chức hội nghị triển khai đề án, thể hiện trách nhiệm của ngành y tế với hoạt động giám định tư pháp nói chung, hoạt động giám định pháp y, pháp y tâm thần nói riêng, tôi tin tưởng rằng kết quả của Hội nghị sẽ là động lực to lớn thúc đẩy thực hiện các giải pháp tổng thể, đồng bộ để đạt được các mục tiêu của đề án.
            Với trách nhiệm cơ quan đầu mối quản lý về giám định tư pháp và là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo thực hiện đề án 258 chúng tôi nhận thức rằng đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng là vinh dự đối với sự nghiệp cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, nhân Hội nghị này, tôi xin phát biểu một số vấn đề.
Một là: Cần tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động giám định pháp y, pháp y tâm thần.
            Cần khẳng định ngay rằng, hoạt động giám định pháp y, pháp y tâm thần là hoạt động chủ yếu của giám định tư pháp, có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng trong họat động tố tụng cũng như trong đời sống xã hội. Tuy vậy, thực tiễn nhiều năm qua, chúng ta chưa nhận thức đầy đủ về vấn đề này nên sự quan tâm, chăm lo đến công tác giám định pháp y, pháp y tâm thần chưa thực sự hiệu quả. Hệ thống tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần chưa thực sự phù hợp, đội ngũ giám định viên chưa đủ về số lượng, chất lượng kết luận giám định có lúc, có nơi còn chưa tương xứng với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và chưa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân tổ chức trong việc cung cấp chứng cứ chứng minh để bảo vệ quyền và lưọi ích hợp pháp của họ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định về cơ bản chưa bắt kịp thực tiễn, quy trình giám định, quy chuẩn chuyên môn chưa được ban hành cũng là những yếu tố bất cập làm giảm hiệu quả của hoạt động giám định.
            Vì vậy, tôi cho rằng việc triển khai thực hiện tốt Đề án 258 là cơ hội hết sức thuận lựo để chúng ta nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của hoạt động giám định tư pháp nói chung, giám định pháp y, pháp y tâm thần nói riêng, từ đó có các giải pháp quan tâm, chăm lo công tác giám định tư pháp trong đó có công tác giám định pháp y, pháp y tâm thần. Đồng thời cần có các giải pháp phù hợp làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan thực thi pháp luật hiểu đúng, đầy đủ về hoạt động giám định pháp y, pháp y tâm thần, tiến tới phổ cập nhận thức trong nhân dân về công tác giám định tư pháp nói chung, giám định pháp y, pháp y tâm thần nói riêng.
Hai là: Việc xây dựng hệ thống tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần ở tất cả các địa phương đã bộc lộ sự bất cập, làm cho công tác đầu tư bị dàn trải, thiếu trọng điểm trong khi nhu cầu và điều kiện giám định ở các địa phương là khác nhau. Chính vì vậy, cần nỗ lực nghiên cứu để đề ra, xây dựng được mô hình tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần một cách phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Đề án đã đề ra.
Ba là: Vấn đề quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp.
            Hiện nay, thẩm quyền quản lý nhà nước đang vận hành theo hướng Bộ Y tế chủ quản chịu trách nhiệm thành lập tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần Trung ương, quản lý chuyên môn hoạt động giám định pháp y, pháp y tâm thần, bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên thuộc ngành y tế trong toàn quốc, cấp kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất cho tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trực thuộc Bộ. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thành lập tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế ở địa phương, cấp kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất cho tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần ở địa phương.
Nói tóm lại Bộ y tế chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động pháp y, pháp y tâm thần và quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
               Bốn là: tôi xin thông tin với Hội nghị về vấn đề hoàn thiện thể chế, xây dựng ban hành Luật giám định tư pháp, cụ thể Dự án Luật giám định tư pháp đã được soạn thảo một cách khẩn trương, đúng quy trình, tiến độ, đến nay đã khá hoàn thiện và đáp ứng được yêu cầu của Đề án. Dự kiến trong tháng 7 năm 2011, Ban soạn thảo Dự án Luật sẽ tiếp tục họp và tích cực hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính Phủ, chuẩn bị trình Chính phủ cho ý kiến hoàn thiện cuối cùng vào tháng 8 năm 2011 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua trong năm 2012. Tại hội nghị này các đồng chí có thể phát biểu các vấn đề bổ sung cho dự án luật.
            Cuối cùng: một lần nữa đại diện Bộ Tư Pháp, Cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp trung ương, tôi chúc hội nghị diễn ra thật sôi nổi, đề ra những giải pháp hữu hiệu góp phần quan trọng trong việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác giám định pháp y, pháp y tâm thần nói riêng, công tác giám định tư pháp nói chung trong thời gian tới.
            Xin kính chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Văn Hữu Chiến, … toàn thể quý vị khách quý, quý vị đại biểu. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
            Xin trân trọng cảm ơn !

Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

Khai quật tử thi, lộ mặt gã chồng hiểm độc (7/6)

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Y tế làm việc với đoàn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (7/6)

Khai mạc triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần 23 (12/5)

Công đoàn Viên chức ngành Y tế Việt Nam: Biểu dương điển hình giỏi năm 2016 (11/5)

Gần 80% nhân viên nhiễm khuẩn bệnh viện chưa được đào tạo cơ bản (5/5)

Lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm máu tiên tiến tại Việt Nam (29/4)

Việt Nam đã xuất hiện muỗi kháng hóa chất, có nguy cơ lan rộng (29/4)

Đại học Y Hà Nội: Không quá 10% chỉ tiêu tuyển thẳng cho mỗi chuyên ngành (29/4)

Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức người bệnh” năm 2015 (6/7)