Đề tài cấp cơ sở

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI

1 năm trước | 225

KHẢO SÁT CÁC CHỈ THỊ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIT

 TRONG ĐỊNH DANH CÁ THỂ NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI

KS. Hoàng Thái Thanh ,ThS. Chu Thị Thủy, KS. Nguyễn Duy Lân

Mục tiêu nghiên cứu:  Khảo sát các chỉ thị SNP và tính toán các chỉ số di truyền có liên quan trong quần thể người Việt Nam và lựa chọn tập hợp các chỉ thị SNP có tiềm năng ứng dụng trong định danh cá thể với quần thể người Việt Nam.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  50 mẫu người Việt Nam đến giám định tại Viện Pháp y quốc gia. Mẫu được thu là mẫu máu ngoại vi được thấm trên thẻ FTA chuyên dụng.

Kết quả và bàn luận: Đã nghiên cứu thành công qui trình phân tích đồng thời 130 SNP trên hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) và tính toán được tần suất alen của 130 SNP trong tổng số 50 mẫu nghiên cứu. Từ dự liệu phân tích tần suất 130 SNP trong nghiêm cứu này, chúng tôi đã lựa chọn được 103 SNP có tần suất alen trong khoảng từ 0,3 đến 0,7 là những SNP có tiềm năng cao trong việc truy nguyên cá thể. Kết quả so sánh với các nghiên cứu khác trên thế giới cũng cho thấy giá trị tương đương của tập hợp SNP trong nghiên cứu. Khi sử dụng đồng thời 130 SNP giá trị khả năng loại trừ kết hợp (Combined Power of Exclusion-CPE) là 0,999999999458 và khả năng phân biệt kết hợp (CDC) là 1. Kết quả bước đầu cho thấy tập hợp các SNP trong nghiên cứu này là phù hợp để thực hiện truy nguyên cá thể ở quần thể Việt Nam.

Từ khóa: chỉ thị đa hình đơn nucleotide, giải trình tự gen thế hệ mới, định danh cá thể.


Đóng góp & Phản hồi bài viết:

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

Các bài viết khác

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH METFORMIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI GELSEMIN VÀ KOUMIN TRONG PHỦ TẠNG VÀ DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ (15/2)

NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ CÁC TỔN THƯƠNG KÈM THEO Ở NẠN NHÂN XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TỬ THI (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG KHỚP VAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI PHÂN VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG TAI QUA GIÁM ĐỊNH TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (15/2)

ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG SƯỜN Ở CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG NGỰC QUA GIÁM ĐỊNH PHÁP Y THƯƠNG TÍCH (15/2)

NGHIÊN CỨU TẦN SUẤT ĐA HÌNH ĐIỂM TRÊN VÙNG HV1 VÀ HV2 Ở NGƯỜI VIỆT NAM ỨNG DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y (16/12)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CÁC INDELS ĐỐI VỚI MẪU BỊ PHÂN HỦY TẠI VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (16/12)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINOL TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (16/12)